Category Archives: מדידות חשמל

  • 0

מדידת קריה אלקטרומגנטית מקווי מתח של חברת החשמל

מדידת הקרינה האלקטרומגנטית השכיחה היא מדידה הנותנת את מצב הקרינה הרגעי . ברוב המקרים אין למודד מידע על הזרם שזורם במקור הקרינה בעת ביצוע המדידה ולכן אין לו אפשרות לבצע הערכה מה תהיה הקרינה כאשר מקור הקרינה יעבוד בזרם האופייני .בקווי מתח פרטיים ניתן לעיתים לקבל מידע על הזרמים , אולם הרבה יותר קשה לקבל מידע כזה על קווי המתח של חברת החשמל . לאחרונה הגיע לידנו דו”ח מדידות קרינה שבוצעו  בסמוך לקו מתח עליון .  בהתאם לדוח נמדדו רמות של  39 מיליגאוס בקו הבניין הסמוך . בדו”ח המדידה לא הייתה התייחסות למצב ההעמסה של קו המתח ויכול להיות מצב שהקרינה בזרם האופייני של קו המתח תהיה גבוהה יותר .

המדידה הרגעית אינה מאפשרת לאמוד מה היא החשיפה לקרינה מול ההמלצות של המשרד להגנת הסביבה והדרך היחידה לאמוד את סיכוני הקרינה היא ע”י  הערכת קרינה ( סימולציה )  .

הערכת קרינה אלקטרומגנטית מקווי מתח עליון


לקבלת הצעת מחיר

חייגו כעת : 0544-700-805