Category Archives: קרינה

  • 0

מה הלקוח צריך לבדוק בבדיקת קרינה אלקטרומגנטית ?

מה הלקוח צריך לבדוק בבדיקת קרינה אלקטרומגנטית ?

המשרד להגנת הסביבה הנפיק לכל בודקי הקרינה האלקטרומגנטית  תעודות לפי הדוגמא שבתמונה .
מי שמזמין בדיקה צריך לבדוק :
א. התאמת התמונה שבתעודה לבודק המבצע את המדידה
ב. התאמת שם היצרן  , הדגם והמספר הסידורי של המכשיר בו משתמש הבודק לזה הרשום בתעודה .
ג. תאריך תוקף הכיול של המכשיר
ד. תאריך תוקף ההיתר
המחמירים יכולים גם להיכנס לאתר המשרד להגנת הסביבה ולבדוק האם הבודק מופיע ברשימת הבודקים

את הנתונים הנ”ל צריך לבדוק בשטח בזמן הבדיקה ולאחר מכן בדו”ח הבדיקה


  • 0

יישום החוק ותקנות הקרינה בהקמת מתקני חשמל

המסמך כולל תקציר על יישום החוק ותקנות הקרינה בהקמת מתקני חשמל  הקש כאן : יישום חוק הקרינה


  • 0

מתי נדרש לבצע מדידת קרינה אלקטרומגנטית ?

מדידת קרינה ראשונה נדרשת לאחר הפעלת מקור קרינה לצורך קבלת  ” היתר הפעלת מקור קרינה ”  .  בהמשך מחייב החוק לבצע

מדידת קרינה בתום כל שנה מקבלת היתר הפעלת מקור הקרינה .

את חוק הקרינה ותקנות הקרינה ניתן להוריד בקישור זה

 

מיפוי קרינה במבנה מסחרי גדול

 


  • 0

האם יש קרינה מצינורות מים ?

כן , זה קורה כי הצינור משמש לעיתים כמוליך לזרמי הארקה . במצבים רגילים הקרינה היא נמוכה אולם במקרה של תקלה זרמי ההארקה יכולים לעלות ואתם גם הקרינה .

 

קרינה אלקטרומגנטית מצינור מים

קרינה אלקטרומגנטית מצינור מים


  • 0

עמדת המשרד להגנת הסביבה לגבי קרינה מתאים פוטו-וולטאים

Tags : 

עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי אין חשש מסכנת קרינה הנפלטת ממתקן פוטו-וולטאי המהווה סכנה לבריאות הציבור או לבעלי החיים השוכנים בקרבת המתקן. עם זאת יש לשים לב לרמות הקרינה הנפלטות מהממיר . לפי המאמר של

מר אלברטו ברנשטיין מהמשרד להגנת הסביבה  הקרינה במרחק של 0.5 מטר מהממיר הנה 16 מיליגאוס והמשרד דורש  מהממיר ימצא במרחק של  לפחות 4 מטר ממקום שהיית אנשים דרך קבע .


  • 0

מקורות קרינה בבניינים רבי קומות

בבניינים רבי קומות נדרשת כמות גדולה של אנרגיה חשמלית ובהתאם לכך מותקנים בבניינים אלה שנאים במרתף או על הגג וכן כבלים חשמליים בפירים העוברים בגרעין הבניין .  השנאים והכבלים מהווים מקור קרינה משמעותי שיש לתת עליו את הדעת . חשוב לבצע מדידות קרינה  במקומות המאוישים סביב למקורות קרינה אלה .  הקמת בניינים רבי קומות צריכה להיות מלווה בסקר הערכה תיאורטית של הקרינה וטיפול בהפחתת קרינה תוך כדי תהליך הבנייה .


  • 0

המשרד להגנת הסביבה מתכוון לקנוס גורמים שיקימו ויפעילו מקורות קרינה ללא היתר

הממשלה הגישה הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת ( עיצומים כספיים ) . על פי הצעת חוק זו  , גורם שיקים או יפעיל מקור קרינה ללא היתר, או שיפר הוראה של המשרד, ייקנס בסכומים שינועו בין 25 אלף שקל ל-200 אלף שקל, כאשר הסכומים הקטנים יותר יוטלו על גורמים פרטיים, בעוד שהקנסות הגדולים יוטלו על תאגידים. הצעת החוק מתייחסת לקרינה מאנטנות ומתקני חשמל ( שנאים , לוחות חשמל ורשת החשמל) . כמוכן מתייחסת הצעת החוק לקנסות על ביצוע מדידות קרינה ללא היתר מהמשרד להגנת הסביבה .  החוק ותקנות הקרינה מחייבים לבצע הערכת קרינה ולקבל היתר הקמת מקור קרינה לפני הקמת מקור הקרינה . לאחר שמקור הקרינה הוקם מחייב החוק לבצע מדידת קרינה ולקבל היתר להפעלת מקור הקרינה


לקבלת הצעת מחיר

חייגו כעת : 0544-700-805